Eliba

" de minimis non curat praetor "

de rechter houdt zich niet bezig met kleinigheden
juridische adviesverlening

Over mezelf

" nihil sine labore "
(niets zonder arbeid)

Met hart en ziel

Mijn naam is Baeyens Els,

Op 15 oktober 1990 heb ik mijn eerste stappen gezet in de richting van “rechten” door op het ministerie van Financiën aangeworven te worden als opsteller.

In de loop der jaren heb ik me, door middel van interne examens en proeven voor verhoging in graad weten op te werken tot financieel deskundige,

Aangezien “rechten” studeren steeds een droom gebleven was vond ik het tijd om die droom in werkelijkheid om te zetten, nu de kinderen groot en volwassen zijn en ze dus verondersteld worden voor zichzelf te kunnen zorgen.

Ik heb deze studies aangevangen in 2012 aan de VUB, als werkstudent met full time job en geweldig veel steun van mijn echtgenoot.

In 2015 heb ik mijn Bachelorsdiploma, met voldoening behaald.

Nu ik de tweede Master burgerlijk en procesrecht aangevangen heb vind ik het stilaan tijd om mijn reeds verworven kennis in praktijk om te zetten door juridisch advies te geven en alternatieven voor te stellen, uitleg te verstrekken, hulp te verlenen, ... aan mensen die een groot of klein juridisch probleem hebben maar liefst van al (nog) geen advocaat bij de zaak betrekken.

Ik heb de voorkeur gegeven aan de richting Burgerlijk- en Procesrecht aangezien dit mijn inziens een bredere waaier aan mogelijkheden biedt op vlak van advies en hulpverlening aan burgers.

Einddoel is, naast advies en hulpverlening, het pad van de bemiddeling te betreden om zo moeilijke, kostelijke en langdurige en dikwijls ook onnodige gerechtsprocedures te vermijden/voorkomen of beduidend in te korten tot loutere formaliteiten zoals homologatie van bepaalde overeenkomsten.,…

Garanties voor een goede of gewenste afloop zijn er niet, uitkomst van een rechtszaak is even onvoorspelbaar als het resultaat van een bemiddeling , een reactie op een schrijven ,…..

Garanties om het beste van mezelf geven om u , zo snel als mogelijk, met raad en daad bij te staan zijn er, uiteraard , wel.

- Jeugd en gezin
- bemiddeling
- echtscheiding
- hoederechtFAMILIAAL RECHT

- huurgeschillen
- geschillen
- erfrecht
- opstellen overeenkomsten
- opstellen verzoekschriftenBURGERLIJK RECHT

- ontslag
- Sociale zekerheid
- arbeidsrecht
- mijn contractARBEIDSRECHT

- mijn rechten en plichten
- wat is strafbaar
- wat staat er in mijn vonnis?
STRAFRECHT

Getuigenissen
actor non probante reus est absolvendus !
(als de aankleger geen bewijs levert, dient de aangeklaagde vrij te worden gesproken)

--> -->

Contactformulier

Blijf niet met je vragen zitten, contacteer ons nu !

Els (Elisabeth) Baeyens
Elewijtsesteenweg 180
1980 EPPEGEM

TEL : 0484/583025
Mail : u kan een mail sturen via het mailform , u kan dit in de menubalk terugvinden

Mountain View

BTW : BE 0898199511

Online mailformulier

Blijf niet met je vragen zitten, mail ons nu !

Mail Formulier

Naam : (verplicht)
Email : (verplicht)
Telefoon :
Hoe ken je ons :
Onderwerp : (verplicht)
Bericht : (verplicht)
Een copie naar mezelf zenden :
Opties :

na het verzenden komt u terug op de homepagina terecht.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt onder “dienstverlener” begrepen de eenmanszaak “EliBa” gevestigd te 1980 Eppegem, Elewijtsesteenweg 180. Met “klant” wordt bedoeld eender wie die op eender welke wijze een dienstverlening vraagt.

Artikel 2
Door het verzenden van een vraag om dienstverlening via de website of via de fb pagina worden deze algemene voorwaarden verondersteld gelezen en aanvaard te zijn. Zowel op de website als op de facebookpagina staat een verwijzing naar deze algemene voorwaarden.

Artikel 3
Bij een eerste afspraak worden de algemene voorwaarden samen met andere nuttige info door middel van een infomapje overhandigd, na overlopen van de inhoud tekent de klant voor ontvangst.

Artikel 4
Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden.

Artikel 5
Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 100 € verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen en naast het voldoen van de reeds verzonden en niet betwiste facturen.

Artikel 6
De dienstverlener heeft het recht om vòòr de overmaking van het advies gehele of deelse betaling van het overeengekomen bedrag te vragen.

Artikel 7
De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.

Artikel 8
Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen.

Artikel 9
Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar.

Artikel 10
Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar.

Artikel 11
In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot, bij toepassing van artikel 1153 B.W. , de wettelijke intrest onverminderd eventuele gerechts- en inningskosten. Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

Artikel 12
De dienstverlener verleent advies naar best vermogen en op basis van de hem verleende informatie, een tekortkoming in of het verlenen van foutieve informatie bewust of onbewust kan niet aan de dienstverlener aangerekend worden.

Artikel 13
De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet. Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Tarieven

TARIEVEN


(21% BTW inbegrepen)
Eenvoudige vraag zonder opzoekingswerk 10€
Eenvoudige vraag met licht opzoekingswerk 20€
Ingewikkelde vragen
30€ eerste half uur
25€ tweede half uur
20€ derde half uur
15€ vierde half uur
10€ vijfde half uren en volgende
Brief opstellen standaard, zonder verzending 20€
Brief opstellen met opzoekingswerk, zonder verzending 30€
Verzoekschrift opstellen vanaf 50€
Overeenkomst opstellen vanaf 50€
Bemiddeling Berekening op basis van inkomen van IEDERE partij
Verzending van brieven De verzendkosten + 2€
Verzending via deurwaarder Deurwaarderskosten +40€
Registratie van documenten Registratie + 40€


Zoals u kan merken veriëren de prijzen van 10€ tot 20€ (btw in) voor eenvoudige vragen.
Bij ingewikkelde vragen welke redelijk wat opzoekingswerk kunnen vragen kan de prijs oplopen tot 100€ en zelfs meer.

Vòòr het bezorgen van het advies kunnen we de volledige betaling van de factuur vragen.

Wanneer u dit wenst kan een maximumprijs bepaald worden met de garantie dat uw vraag volledig en naar behoren behandeld en beantwoord zal worden.

Om onaangename verrassingen te vermijden en omdat wij graag willen dat u steeds perfect weet hoeveel u spendeert werken wij op volgende manier :

  • U zendt ons een bericht (website of FB pagina) of contacteert ons telefonisch om uw probleem kort maar zo volledig mogelijk uiteen te zetten.
  • Wij verzenden u zo snel mogelijk een mail met daarin de door u gestelde vraag met de door ons berekende kostprijs in detail.
  • Wanneer u bijkomende vragen heeft, uw vraag wenst uit te breiden of bijkomende diensten verlangt, zal er opnieuw een prijsopgave verzonden worden waar u dan opnieuw wel of niet akkoord mee kan gaan.
  • We rekenen alleen de werkelijke gepresteerde uren aan, dit houdt in dat voor mails die wij naar u verzenden om bijkomende informatie te verkrijgen en dusdanig uw vraag te kunnen behandelen, niet zullen aanrekenen
  • Wanneer blijkt dat u beter geholpen zou zijn door een advocaat of indien de verdere afhandeling door een advocaat dient te gebeuren, zullen wij niet aarzelen om u dit te melden en uw dossier, met uw goedkeuren, aan een uitstekende advocaat over te maken, zonder bijkomende kosten van onzentwege.